Regulament Oficial campanie “10 zile în Bali"

Art. 1. ORGANIZATOR

Tombola este organizată de S.C. PRIMUL MILION ACADEMY S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Spl. Independenței 332 B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19680/2023, cod fiscal 48970622, email: [email protected], denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Tombola se derulează conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este public și disponibil în mod gratuit pe site-ul www.primulmilion.com.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, urmând ca respectivele modificări sau completări să fie aduse la cunoștință publicului prin intermediul site-ului www.primulmilion.com.  

Clienții Organizatorului vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul www.primulmilion.com, de pe paginile de social media, de la angajații Organizatorului sau din alte canale de comunicare.

ART. 2. DURATA ȘI MECANISMUL DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola se va desfășura în perioada 17 Aprilie 2024, ora 20:00, până pe 19 Aprilie 2024, ora 23:59 (“Perioada Tombolei”) și presupune includerea automată a tuturor clienților care au achiziționat un abonament anual în Academia Primul Milion pe site-ul www.primulmilion.com, în Perioada Tombolei și este încă activ în momentul extragerii.

Extragerea va avea loc pe data de 04 Mai 2024, iar câștigătorul va fi anunțat în decurs de 24 de ore, la story, pe pagina de Instagram @primul.milion

ART. 3. CONDITII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani împliniți până la data de 04 Mai 2024 (data extragerii), indiferent de naționalitate sau rezidență, care respecta și îndeplinesc condițiile prezentului Regulament. Nu pot participa la tombola angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I și II ale acestora.

Dreptul de participare aparține exclusiv clientului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat și clientul este descalificat în situația în care nu îndeplinește oricare din condițiile prevăzute în prezentul Regulament (inclusiv, dacă nu are abonamentul anual activ în momentul extragerii) sau dacă furnizează informații false, greșite sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Participantii răspund de corectitudinea datelor oferite Organizatorului, iar acestea vor fi utilizate atât la prelucrarea comenzii, cât și la informarea câștigătorului asupra premiului câștigat, pentru validarea câștigătorului și acordarea premiului.

Prin participarea la tombolă clientul acceptă în mod liber și integral prevederile prezentului Regulament.

ART. 4. PREMIUL TOMBOLEI

În momentul extragerii se va preciza numărul de comandă extras și câștigătorul aferent (anume identitatea clientului care a efectuat nr. de comandă extras):

Premiul este o vacanță de 10 zile în Bali - cazare + zbor, pentru 2 persoane în valoare de 2500 euro, calculat la cursul BNR din ziua extragerii.

Premiul poate fi acordat în bani sau în alegerea de către Organizator a vacanței - bilete de avion + cazare, în limita celor 2500 euro, în funcție de perioada aleasă de câștigător. 

Organizatorul va calcula și vira în conformitate cu prevederile Titlului IV, capitolul VIII, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul aferent venitului din premiu, în măsura în care premiul acordat câștigătorului depășește plafonul stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).

Organizatorul se obligă la plata impozitului datorat conform Titlului IV, capitolul VIII, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, și îl va înregistra pe cheltuielile societății, ca și cheltuială nedeductibilă.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei tombole promoționale nu are posibilitatea de schimba premiul stabilit cu alte bunuri.

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Va fi desemnat un câștigător care va primi suma de 2500 euro sau echivalentul în bilete de avion și cazare în Bali pentru 10 zile, pentru 2 persoane.

Extragerea va avea loc pe data de 04 Mai 2024 și va fi publicată pe contul de Instagram al organizatorului, @primul.milion, la story. Câștigătorul va fi tras la sorți prin random.org, prin care se va alege aleator numărul de comandă câștigător pentru premiu și apoi se va specifica clientul câștigător care a efectuat comanda respectivă trasă la sorți.

Pentru a fi validat ca și câștigător clientul trebuie să îndeplinească toate cerințele tombolei.

ART. 6. INFORMAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI PREDAREA PREMIULUI

După tragerea la sorți, câștigătorul va fi anunțat pe e-mail/telefonic, prin intermediul datelor de contact furnizate Organizatorului cu ocazia plasării comenzii și de asemenea va fi afișat la story, pe contul de Instagram al organizatorului, @primul.milion. Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul în cadrul tombolei, identitatea câștigătorului (pagina de Instagram/Nume și Prenume) și câștigul acordat să fie făcute publice și folosite în scopuri de validare, transparență și corectitudine pentru toți participanții, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să confirme că acceptă premiul și să trimită Organizatorului o copie după cartea de identitate și codului IBAN. În cazul în care câștigătorul nu trimite în termen de 5 zile informațiile solicitate de Organizator pentru predarea premiului sau dacă a furnizat date incomplete, greșite sau false, ori dacă se dovedește că nu îndeplinește condițiile tombolei, premiul se va acorda altui participant, printr-o nouă tragere la sorți.

În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilității validării câștigătorului conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, iar Organizatorul va organiza o altă extragere.

ART. 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR"), S.C. PRIMUL MILION ACADEMY S.R.L. (cu datele de identificare de mai sus), în calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal ale participanților la tombolă cu respectarea prevederilor legale și în conformitate cu prevederile de mai jos. Prin participarea la concurs, participanții își exprimă acordul pentru ca S.C. PRIMUL MILION ACADEMY S.R.L.. să prelucreze datele cu caracter personal furnizate Organizatorului.

Categorii de date - Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator sunt datele furnizate în mod direct de către participanți în urma achiziționării unui abonament anual în Academia Primul Milion, referitoare la nume și prenume, adresa de e-mail și telefon, iar în cazul câștigătorului eventualele date personale suplimentare necesare potrivit legii în vederea transferului dreptului de proprietate asupra premiului (ex: CNP, semnătura), inclusiv CNP pentru plata impozitului aferent premiului de către Organizator. Aceste date sunt necesare în vederea participării la tombola, atribuirii premiului și respectării legislației fiscal-contabile și vor fi prelucrate în aceste scopuri.

Date cu caracter personal necesare în cazul în care se alege varianta achiziționării biletelor de avion și a cazării pentru vacanța de 10 zile de către Organizator.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata desfășurării tombolei și acordării premiilor, precum și ulterior pe perioade de timp determinate conform legislațiilor aplicabile în materie fiscală și de arhivare.

Datele vor putea fi dezvăluite către:

  1. a) angajații Organizatorului;
  2. b) partenerii contractuali ai Organizatorului care furnizează servicii către Organizator pentru desfășurarea activității și a tombolei, servicii fiscale si de contabilitate, serviciile de intreținere a sistemelor informatice, servicii juridice.;
  3. c) Publicului larg, în ceea ce privește numele și prenumele câștigătorului

Nefurnizarea datelor cu caracter personal necesare va determina imposibilitatea de a participa la tombolă și de a intra în posesia premiului în caz de câștig.

Fiecare participant la tombolă este informat asupra faptului că are dreptul a solicita Organizatorului, în conformitate cu legislația aplicabilă, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana sa, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a nu fi obiectul unei decizii individuale automatizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa Organizatorului o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected].

Art. 8. TAXE SI IMPOZITE

Impozitele cu reținere la sursă aferente premiului vor fi suportate, în totalitate, de Organizator.

Art. 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudiciile suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, din momentul predării premiului către câștigător, și în legătură cu utilizarea premiului de către câștigător.

Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestei tombole exonerează Organizatorul de orice răspundere.

Art. 10. OBLIGATIILE CASTIGATORULUI

Dacă se alege varianta achiziționării biletelor de avion și cazarea de către Organizator, câștigătorul trebuie să-și aleagă data plecării în vacanța de 10 zile în Bali, în decursul anului 2024. 

Art. 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Organizatorului.

Art.12. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta tombolă are un scop publicitar și urmărește promovarea produselor Organizatorului și fidelizarea clienților. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile și cu termenii și condițiile furnizorilor premiilor.
Organizator

S.C. PRIMUL MILION ACADEMY S.R.L.